|
  • Русский
  • English

Նինել Ֆիլիպի Գուսակովա, կ․գ․դ․, պրոֆեսոր

Նինել Ֆիլիպի Գուսակովա, կ․գ․դ․, պրոֆեսոր

Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտ, Պաթոմորֆոլոգիայի բաժանմունքի ախտաբանահյուսվածաբան
Կլինիկական մորֆոլոգ

Կրթություն

1957-1962թթ․ Երևանի անասնաբուժական ինստիտուտ, էմբրիոլոգ, հյուսվածաբան

1962-1967թթ․ Երևանի անասնաբուժական ինստիտուտ, ասպիրանտուրա

 

Մասնագիտական գործունեություն

1967-1974թթ․ Սրտաբանական ինստիտուտ, գիտ․ աշխատող

1974-1975թթ․ Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտ, ավագ գիտ․ աշխատող

1975-2001թթ․ Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտ, մորֆոլոգիայի բաժանմունքի վարիչ

2004թ․-ից Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտ, պաթոմորֆոլոգիայի բաժանմունքի հյուսվածաբան

 

Գիտական գործունեություն

1967թ․ Թեկնածուական թեզի պաշտպանություն, ստացել է կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան

1989թ․ Դոկտորական թեզի պաշտպանություն, ստացել է կենսաբանական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճան

1990թ․ Շորհվել է պրոֆեսորի գիտական կոչում՝ էմբրիոլոգիա և հյուսվածաբանություն

Հեղինակ և համահեղինակ է 150 գիտական հոդվածների, 12 ուսումնամեթոդական ձեռնարկների, 2 մենագրության, 7 գյուտերի

Հանդիսանում է 3 ատենախոսությունների գիտական ղեկավար

 

Պարգևատրումներ

1989թ․ Աշխատանքի վետերան

 

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Ինչպես կարող ենք ձեզ օգնել: